Làm thế nào để chọn tai nghe tương thích cho điện thoại Fanvil?

Có nhiều loại tai nghe điện thoại chuyên nghiệp khác nhau. Họ theo thứ tự tuyến tính khác nhau. Điện thoại của chúng tôi phải sử dụng tai nghe tương thích với thứ tự tuyến tính của chúng tôi. Nếu không, có thể không có tiếng nói cho các cuộc gọi (hoặc rất nhỏ).

Một số nhà sản xuất tai nghe muốn liệt kê tai nghe tương thích cho điện thoại của chúng tôi, trên trang web của họ (Plantronics / Jabra, v.v.). Bạn có thể tìm kiếm và nhận chúng trên các trang web hãng tai nghe.

Nếu không có danh sách, bạn cần kiểm tra hoặc xác nhận với nhà sản xuất tai nghe để xác nhận xem họ có cùng thứ tự tuyến tính như trong hình hay không:

Loại sản phẩm:

X2 / X3S / X4 / X5S / X6

C600

C62 / C58