Điện thoại chuyên dụng cho khách sạn, Là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu, cung cấp lắp đặt hệ thống viễn thông cho khách sạn, sản phẩm điện thoại cho khách sạn