Lỗi khi quay số không có nhạc chuông

Cơ chế tính năng:

A. 180 (No SDP) ringing :

Trong khi quay số, khi điện thoại nhận được tin nhắn ‘180 ringing’, điện thoại sẽ phát nhạc chuông cục bộ

ring_yealink

B. 183 (with SDP) ringing:

Trong khi quay số, khi điện thoại nhận được bản tin ‘183 ringing’, điện thoại sẽ phát nhạc chuông được gửi từ máy chủ

ring_yealink_1

C. 180 (with SDP) ringing:

Nó giống như 183 ringing, điện thoại sẽ phát nhạc chuông được gửi từ máy chủ

ring_yealink_c

Mô tả vấn đề:

Vấn đề 1: Trong khi quay số, không có nhạc chuông.

Phương pháp giải quyết: ( Danh sách kiểm tra)

A. Nhận được dấu gói tin của vấn đề từ khách hàng và kiểm tra nếu có 180 ringing / 183 ringing được
gửi từ máy chủ, nếu không thì điện thoại sẽ không phát bất kỳ nhạc chuông nào, khách hàng phải kiểm tra phía máy chủ.

B. Nếu có gói tin 180 với SDP ringing được gửi từ máy chủ, hãy đảm bảo firmware ở V80 mới nhất (http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentFrontDisplayPage ). Xin lưu ý rằng chỉ có V80 firmware mới nhất này hỗ trợ 180 ringing với SDP.

C. Bạn cũng có thể reset lại và kiểm tra lại.

D. Nếu các bước trên sẽ không làm được, vui lòng cung cấp thông tin dưới đây và nộp cho Yealink:

a) Mức độ thường xuyên xảy ra sự cố như thế nào?

b) Khách hàng có bao nhiêu điện thoại Yealink? Có bao nhiêu điện thoại trong số họ có vấn đề này?

c) Bất kỳ loại điện thoại Yealink nào khác hoặc thương hiệu khác hoạt động tốt với cùng một tài khoản SIP?

d) Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi Syslog (phải là Level6) / Trace / config.bin tập tin. (Để biết ba tệp này, vui lòng tham khảo: http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=311 )

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng gói tin SIP đã hoàn thành, ví dụ:

ring_yealink_2Tệp syslog nằm ở Level 6: nếu có <6 + info> có nghĩa là syslog level 6 của nó:

ring_yealink_3Mô tả vấn đề:

Vấn đề 2: Điện thoại sẽ phát nhạc chuông nội bộ và nhạc chuông máy chủ cùng một lúc.

Phương pháp giải quyết: (Danh sách kiểm tra)

A. Đối với issue2, thông thường, đó là vì máy chủ gửi tin nhắn 180 và 183 ringing đến điện thoại cùng một lúc. Bạn có thể lấy gói tin và kiểm tra nó.

B. Nếu có, bạn có thể cấu hình tùy chọn này: WEB path:

Hoặc cấp phát tự động:

phone_setting.is_deal180=

#It enables or disables the IP phone to deal with the 180 SIP message received after the 183 SIP message.

0-Disabled
1-Enabled

If it is set to 1 (Enabled), the IP phone will resume and play the local ringback tone upon a subsequent 180 message received.

Scenario: If you want the phone to handle 180 ringing and play local ringback tone, please enable it;if you want the phone to handle 183 ringing and play server ringback tone, please disable it.

C. Nếu tùy chọn này không giải quyết được, vui lòng xác nhận thông tin dưới đây và nộp cho Yealink:Cùng giống như vấn đề 1